Jamstva
Jamstveni list
Jamstveni list

Uživajte u vožnji!

 

Jamstveni list

Proizvođač vozila SEAT S.A., ES-08040 Barcelona, jamči da je isporučeno vozilo ispravno. Mogući nedostatak koji bi se za vrijeme trajanja jamstva pojavio na vozilu otklonit će se pod ovdje navedenim uvjetima:

1. TRAJANJE JAMSTVA

Jamstvo traje 5 (pet) godina, računajući od dana isporuke vozila, bez ograničenja prijeđenih kilometara tijekom prve 2 (dvije) godine, a do maksimalno 100.000 (sto tisuća) prijeđenih kilometara tijekom posljednje 3 (tri) godine.

2. JAMSTVO NA LAK

Jamči se da 3 (tri) godine računajući od dana isporuke vozila neće doći do oštećenja laka na vozilu koji bi bio posljedica nedostataka u proizvodnji.

3. JAMSTVO NA PROHRĐAVANJE

Jamči se da u roku od 12 (dvanaest) godina računajući od dana isporuke vozila neće doći do prohrđavanja kod svih modela vozila.

Prohrđavanjem se smatra perforacija u karoseriji koja je s unutrašnje strane (šupljine) probila na vanjsku stranu.

4. OPSEG JAMSTVA

Jamstvo obuhvaća otklanjanje nedostatka koji se na vozilu pojave za vrijeme trajanja jamstva putem mreže ovlaštenih servisera za vozila marke SEAT, a o trošku proizvođača odnosno uvoznika vozila, uporabom originalnih rezervnih dijelova. Prirodno trošenje dijelova vozila ne smatra se nedostatkom.

5. OGRANIČENJE JAMSTVA I GUBITAK PRAVA IZ JAMSTAVA

5.1.      Jamstvo ne obuhvaća otklanjanje nedostatka koji su nastali:

a) uslijed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo;

b) uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima eksploatacije;

c) uslijed neodgovarajuće ili nepravilne uporabe vozila;

d) zbog uporabe ili održavanja vozila koji nisu sukladni uputama proizvođača;

e) uslijed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara.

5.2.      Prava iz jamstva gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;

b) ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne uporabe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;

c) ako na vozilu nisu obavljeni svi redoviti servisni radovi sukladno naputcima i smjernicama proizvođača u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog prijeđenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno informacijama SEAT proizvođača;

d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati 

e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje, odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog SEAT servisa®;

f) ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili bilo kakve druge vrste natjecanja;

g) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

h) ako nisu poštivane upute o uporabi, održavanju i servisiranju navedene u uputama za uporabu vozila;

i) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

6. PROSTORNO VAŽENJE JAMSTVA

Prava iz jamstva mogu se ostvariti kod svakog ovlaštenog servisera za vozila marke SEAT.     

7. OSTALE ODREDBE

7.1. Prava iz jamstva ne umanjuju prava koja kupcu pripadaju temeljem drugih propisa.

7.2. Uvoznik jamči da će za prodano vozilo najmanje sedam godina osigurati servisiranje kao i mogućnost nabave originalnih rezervnih dijelova.

7.3. Radi ostvarenja prava iz jamstva, vlasnik jamstva je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, omogućiti utvrđivanje nedostataka u ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT.

7.4. Kupac nema prava na bilo kakva dodatna potraživanja osim prava utvrđenih Jamstvenim listom.

Napomena: Jamstveni list je sastavni dio priloženog Plana održavanja.